header image
Aktualności arrow Biblioteka
Biblioteka
Przerwa na czytanie
Napisał nauczyciel   
 
 11 maja 2017 roku o godz.9.40 uczniowie gimnazjum i liceum wzięli udział w II lubuskiej edycji "Przerwa na czytanie". Akcja czytelnicza bicia rekordu w czytaniu na przerwie była organizowana przez Bibliotekę Pedagogiczną w ramach XIV Ogólnopolskiego Tygodnia Bibliotek. Celem przeprowadzonej akcji była zachęta do sięgnięcia po książkę w każdej sytuacji i każdym miejscu. W akcji udział wzięło 129 uczniów, którym serdecznie dziękujemy. Bibliotekarze - Barbara Śmierciak i Iwona Hyra.
 
Szkolna akcja dla uczniów Gimnazjum nr 3-Oceń książkę
Napisał nauczyciel   
W bibliotece Gimnazjum nr 3 rusza nowa akcja „Oceń książkę".
Dzieląc się z innymi czytelnikami swoją opinią na temat wybranej książki według kryterium: wciągająca, dobra, przeciętna, słaba pomagasz im w wyborze ciekawej książki i przyczyniasz się do popularyzacji czytelnictwa wśród młodzieży.
Pierwszą propozycją jest „Dwanaście prac Herkulesa" Agaty Christie.
Kolejne propozycje książek, które zostaną poddane ocenie uczniów można zgłaszać w bibliotece szkolnej. Liczymy, że akcja „Oceń książkę" zyska wasze uznanie.
A zatem: CZYTAJ, OCENIAJ I OPINIUJ!
TYTUŁ: „Dwanaście prac Herkulesa"
AUTOR: Agata Christie
Poirot planuje spektakularne pożegnanie z zawodem detektywa. Podobnie jak jego imiennik, grecki bohater, pragnie dokonać dwunastu wspaniałych dzieł, które przejdą do historii. Jego siła nie leży w mięśniach, tylko w szarych komórkach: postanawia zatem rozwiązać dwanaście trudnych i zawiłych spraw, które niczym dwanaście prac mitycznego Herkulesa wymagają geniuszu i niemal boskich zdolności.
WYNIKI GŁOSOWANIA:
W głosowaniu udział wzięło ........ uczniów.
Książka jest:
WCIĄGAJĄCA dla ......... uczniów
DOBRA dla ......... uczniów
PRZECIĘTNA dla ......... uczniów
SŁABA dla ......... uczniów

 


REGULAMIN KORZYSTANIA PRZEZ UCZNIÓW Z PODRĘCZNIKÓW
Napisał nauczyciel   
Szkolny regulamin
korzystania z darmowych podręczników, materiałów edukacyjnych
oraz materiałów ćwiczeniowych

Rozdział I
POSTANOWIENIA OGÓLNE

1. Niniejszy „Regulamin korzystania z darmowych podręczników, materiałów edukacyjnych oraz materiałów ćwiczeniowych", zwany dalej „Regulaminem" reguluje:
a) zasady związane z wypożyczaniem i zapewnieniem uczniom dostępu do podręczników lub materiałów edukacyjnych,
b) tryb przyjęcia podręczników na stan Szkoły,
c) postępowanie w przypadku zagubienia lub zniszczenia podręcznika/ów lub materiałów edukacyjnych.
1. Każdy uczeń oraz jego rodzic/opiekun powinien zapoznać się z Regulaminem.
2. Udostępnianie materiałów bibliotecznych podlega rejestracji.

Rozdział II
ZADANIA BIBLIOTEKI SZKOLNEJ W ZAKRESIE KORZYSTANIA
Z DARMOWYCH PODRĘCZNIKÓW, MATERIAŁÓW EDUKACYJNYCH ORAZ MATERIAŁÓW ĆWICZENIOWYCH

1. Biblioteka Szkolna gromadzi podręczniki, materiały edukacyjne, materiały ćwiczeniowe i inne materiały biblioteczne.
2. Biblioteka nieodpłatnie:

 •  wypożycza uczniom podręczniki lub materiały edukacyjne mające postać papierową
 • przekazuje uczniom materiały ćwiczeniowe bez obowiązku ich zwrotu.

1. Dołączona do podręcznika lub materiałów edukacyjnych płyta CD stanowi integralną część podręcznika lub materiałów edukacyjnych i należy ją zwrócić wraz z podręcznikiem lub materiałem edukacyjnym. Zagubienie płyty CD skutkuje koniecznością zwrotu kosztów całego podręcznika lub materiałów edukacyjnych.
Rozdział III
PRZYJĘCIE PODRĘCZNIKÓW NA STAN SZKOŁY

1. Podręczniki i materiały edukacyjne, przekazane Szkole w ramach dotacji celowej zostają wpisane na stan biblioteki na podstawie faktury.
2. Podręczniki, materiały edukacyjne, materiały ćwiczeniowe i inne materiały biblioteczne stanowią własność Szkoły.
3. Podręczniki, materiały edukacyjne przekazane Szkole w ramach dotacji winny być użytkowane przez okres 3 lat.
4. Materiały ćwiczeniowe przekazane uczniowi nie podlegają zwrotowi.

Rozdział IV
UDOSTĘPNIANIE ZBIORÓW

§ 1
Użytkownicy biblioteki
1. Do wypożyczania podręczników lub materiałów edukacyjnych uprawnieni są wszyscy uczniowie Szkoły, którzy rozpoczęli naukę w klasie I w roku szkolnym 2015/2016 lub później.
2. Użytkownicy biblioteki przed rozpoczęciem korzystania ze zbiorów podlegają rejestracji na podstawie listy uczniów przekazanej przez sekretariat szkoły.

§ 2
Okres trwania wypożyczenia
1. Wypożyczanie odbywa się na początku każdego roku szkolnego.
2. Podręczniki wypożyczane są na okres 10 miesięcy, termin zwrotu mija dzień przed ustawowym zakończeniem roku szkolnego.
3. Biblioteka w uzasadnionych okolicznościach ma prawo zażądać zwrotu wypożyczonych podręczników przed upływem ustalonego terminu.

§ 3
Procedura wypożyczania podręczników
1. Podręczniki będą wypożyczone uczniom na początku września.
2. Bibliotekarz po rejestracji uczniów wypożycza im podręczniki po uprzednim otrzymaniu oświadczenia od rodziców/opiekunów ucznia
o zapoznaniu się z niniejszym Regulaminem.
3. Uczeń sprawdza stan podręczników, a ewentualne uszkodzenia zgłasza niezwłocznie bibliotekarzowi.
4. Rodzic/opiekun fakt zapoznania się z Regulaminem i wzięcie odpowiedzialności za wypożyczony dziecku podręcznik potwierdza podpisem na oświadczeniu (załącznik nr 1).
5. Regulamin korzystania z darmowych podręczników, materiałów edukacyjnych oraz materiałów ćwiczeniowych dostępny jest w bibliotece szkolnej oraz na stronie internetowej Szkoły.

§ 4
Zmiana Szkoły
1. Uczeń, który w trakcie roku szkolnego rezygnuje z edukacji w Szkole, zobowiązany jest zwrócić wypożyczone podręczniki i materiały edukacyjne.
2. W przypadku niemożności zwrotu otrzymanych podręczników lub materiałów edukacyjnych zastosowanie ma rozdział V niniejszego Regulaminu.


Rozdział V
ODPOWIEDZIALNOŚĆ ZA WYPOŻYCZONE PODRĘCZNIKI

§ 1
Obowiązki uczniów związane z wypożyczeniem
1. Przez cały okres użytkowania podręczników uczeń zobowiązany jest do:

 • obłożenia podręczników w pierwszych dniach po ich otrzymaniu (okładek nie należy przyklejać do podręcznika),
 •   używania podręczników zgodnie z ich przeznaczeniem,
 •   zachowania troski o ich walor użytkowy i estetyczny.

1. Uczeń ma obowiązek na bieżąco dokonywać drobnych napraw czy ewentualnej wymiany okładki.
2. Zabrania się dokonywania jakichkolwiek wpisów i notatek w podrę- cznikach.
3. Dopuszcza się używania ołówka w celu zaznaczenia, np. pracy domowej.
4. Wraz z upływem terminu zwrotu podręczników, uczeń powinien uporządkować podręczniki, tj. powycierać wszystkie wpisy ołówka, podkleić, wyprostować rogi, a następnie oddać do biblioteki szkolnej wszystkie wypożyczone podręczniki wraz z ich dodatkowym wyposażeniem (płyty, mapy, plansze itd.).

§ 2
Uszkodzenie lub zniszczenie podręczników
1. Przez uszkodzenie podręcznika lub materiałów edukacyjnych rozumie się nieumyślne niewielkie zabrudzenie, zagniecenie lub rozerwanie umożliwiające jednak dalsze ich wykorzystywanie.
2. Użytkownik, który doprowadził do uszkodzenia materiałów bibliotecznych jest zobowiązany do ich naprawienia.
3. Przez zniszczenie podręcznika lub materiałów edukacyjnych rozumie się umyślne lub spowodowane przez zaniedbanie użytkownika poplamienie, zalanie, trwałe zabrudzenie, porysowanie lub popisanie, rozerwanie, wyrwanie i zagubienie kartek oraz inne wady fizyczne, które pomniejszają wartość użytkową podręcznika lub materiałów edukacyjnych i uniemożliwiają pełne z nich korzystanie.
4. O nieprzydatności podręcznika do użytku decyduje komisja powołana przez Dyrektora Szkoły.

§ 3
Zakres odpowiedzialności
1. Uczeń ponosi pełną odpowiedzialność za wszelkie uszkodzenia lub zniszczenia wypożyczonych podręczników i materiałów edukacyjnych nieujawnionych w chwili wypożyczenia.
2. W przypadku zniszczenia podręcznika/ów, materiałów edukacyjnych lub ich zagubienia Szkoła może żądać od rodziców/opiekunów ucznia odkupienia podręcznika/ów na własny koszt lub zwrotu kosztów zakupu nowego podręcznika/ów.
3. W powyższych przypadkach w obecności ucznia/rodzica sporządza się protokół, który stanowi załącznik nr 2 do niniejszego regulaminu.


Rozdział VI
INWENTARYZACJA

1. Inwentaryzacja zasobów darmowych podręczników i materiałów edukacyjnych biblioteki odbywa się na zakończenie roku szkolnego po ich odbiorze od użytkowników.
2. Sprawozdanie przedstawiane jest Dyrektorowi Szkoły celem uzupełnienia zasobów.

Rozdział VII
POSTANOWIENIA KOŃCOWE

1. Uczniowie i rodzice zobowiązani są do zapoznania się z treścią niniejszego Regulaminu i stosowania się do zawartych w nim postanowień.
2. Bibliotekarz zobowiązany jest do udostępniania uczniom i rodzicom Regulaminu na każde ich życzenie.
3. Sprawy sporne rozstrzyga Dyrektor Szkoły.
4. Organem uprawnionym do zmiany Regulaminu jest Dyrektor Szkoły.
5. Decyzje w innych kwestiach z zakresu udostępniania podręczników
i materiałów edukacyjnych, które nie zostały ujęte w niniejszym Regulaminie podejmuje Dyrektor Szkoły.
6. Regulamin w obecnej formie obowiązuje od 01 września 2016 roku.

  Załącznik 1:
OŚWIADCZENIE

Przyjmuję do wiadomości postanowienia powyższego Regulaminu i zobowiązuję się do jego stosowania. Biorę na siebie pełną odpowiedzialność finansową za wypożyczone przez syna/córkę ....................................... ucznia klasy .......................... w roku szkolnym .......................... podręczniki będące własnością szkoły.
Przyjmuję również do wiadomości, że w przypadku niezwrócenia wypożyczonych podręczników nauczyciel bibliotekarz zgłasza sprawę do Dyrektora Szkoły, który może ją skierować na drogę postępowania sądowego.

................................................
data i czytelny podpis rodzica/opiekuna dziecka

Załącznik nr 2
PROTOKÓŁ OCENY STANU PODRĘCZNIKÓW

1. Imię i nazwisko ucznia ...........................................................................
2. Klasa ...........................
3. Lista podręczników nienadających się do dalszego użytku

 • .............................................................................................................
 •   ..............................................................................................................
 • ..............................................................................................................
 •   ..............................................................................................................
 •   ..............................................................................................................
 •   ..............................................................................................................
 •   ..............................................................................................................
 •   ..............................................................................................................
 •   ..............................................................................................................
 •   ..............................................................................................................

4. Opinia komisji
Wymieniony(-e) powyżej podręcznik(-i) ze względu na stan techniczny oraz powstałe zawinione zniszczenia nie nadaje(-ą) się do dalszego użytku.
5. Decyzja komisji
Powyższy(-e) podręcznik(-i) należy odkupić na własny koszt i zwrócić do biblioteki Gimnazjum nr 3 lub pokryć koszty zakupu nowego podręcznika/ów.
6. Lista podręczników zagubionych przez ucznia

 •   ..............................................................................................................
 •   ..............................................................................................................
 •   ..............................................................................................................
 •   ..............................................................................................................
 • ..............................................................................................................
 •   ..............................................................................................................
 •   ..............................................................................................................
 •   ..............................................................................................................
 • ..............................................................................................................
 • ..............................................................................................................

7. Opinia komisji
Wymieniony(-e) powyżej podręcznik(-i) nie został(-y) zwrócony(-e) do biblioteki i uważa się go(je) za zagubiony(-e).
8. Decyzja komisji
Powyższy(-e) podręcznik(-i) należy odkupić na własny koszt i zwrócić do biblioteki Gimnazjum nr 3 lub pokryć koszty zakupu nowego podręcznika/ów.
9. W przypadku niezwrócenia podręcznika(-ów) nauczyciel bibliotekarz zgłasza sprawę do Dyrektora szkoły, który może ją skierować na drogę postępowania sądowego.

11. Zapoznałem(-am) się z p/w protokołem

................................. ......................................................................
(data) (podpis ucznia / rodzica)

Komisja w składzie:
....................................................................................
....................................................................................


Nasze logo
Filmoteka Szkolna
S.O.S
http://www.mlodziezowasiatkowka.pl/pliki/ed/publikacje/sos_y_logo_pion_full_jpg.jpg
Projekt edukacyjny
Certyfikaty
Polecamy
Gościmy
Aktualnie jest 5 gości online
Monitoring w naszej szkole sponsoruje: